Ako na dane z nehnuteľností

Pri kúpe nehnuteľnosti je okrem poistenia a iných vecí potrebné myslieť aj na daňovú povinnosť. Týka sa to bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, stavieb a pozemkov.

Správu dane z nehnuteľnosti vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

Poďme si k tomu trošku povedať..

Kedy vzniká povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti?

Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovaco období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.

Daňová povinnosť zaniká 31.decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Jednoducho povedané:

Ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte v nájme alebo užívate, daňové priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.

Ak sa stanete vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie daňového priznania sú:

kúpa nehnuteľnosti,

– predaj nehnuteľnosti,

darovanie nehnuteľnosti,

– nehnuteľnosť nadobudnutá darom,

zdedenie nehnuteľnosti,

– nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou

rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní – v týchto prípadoch sa väčšinou mení podiel na spolu vlastnených.nehnuteľnostiach,

získanie právoplatného stavebného povolenia, či dodatočného stavebného povolenia – v tomto prípade sa mení druh pozemku, napr. záhrada sa zmení vydaním stavebného povolenia na stavebný pozemok. Za stavebný pozemok sú pre tento účel považované všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení a to až do doby, kým bude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
V prípade, že budete robiť prístavbu, nadstavbu, alebo iné stavebné úpravy už existujúcej stavby, ktoré si vyžadujú vydanie stavebného povolenia, parcelné čísla uvedené v tomto povolení sa z pohľadu dane z nehnuteľností, za stavebný pozemok považovať nebudú, DP podáte až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, samozrejme, v prípade, že dôjde k zmene výmery, či počtu podlaží

získanie právoplatné kolaudačného rozhodnutia,

– získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, na zmeny v užívaní bytu alebo časti bytu (napr. sa rozhodnete jednu miestnosť v rodinnom dome využívať na podnikanie a zmeníte jej využitie z obytnej miestnosti na kancelárske priestory)

zbúranie stavby – samozrejme na základe povolenia na odstránenie stavby a táto skutočnosť je následne zaznamenaná aj v katastri nehnuteľností

pozemkové úpravy – na Slovensku prebieha proces preusporiadania pozemkov v jednotlivých katastrálnych územiach, aby ich bolo možné lepšie využívať. Rozdrobené parcely sa sceľujú, a vlastníci spravidla dostávajú parcely na iných miestach daného katastrálneho územia, alebo finančnú kompenzáciu. Ak sa Vás to týka a došlo u Vás k zmene vo vlastníctve, je potrebné, aby ste DP podali,

nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom,

dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri – táto možnosť sa týka skôr podnikateľov, ale môže sa s tým stretnúť aj bežný človek, aj keď z opačnej strany. Ide o dlhodobý nájom pôdy min. 5 rokov a tento vzťah je zapísaný v katastri. V takom prípade je potrebné zdokladovať tento nájomný vzťah a daňové priznanie nepodáva vlastník pozemku, ale nájomca, čiže družstvo alebo farmár…,

– keď sa zmení výmera parcely rozdelením alebo nastanú iné dôležité skutočnosti majúce vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Ak ste sa v predchádzajúcich situáciách nenašli, a nie ste si istý, či máte alebo nemáte DP podať, obráťte sa na obecný alebo mestský úrad, v ktorého katastri sa vaša nehnuteľnosť nachádza, a poraďte sa.

Hovorí sa, že neznalosť zákona neospravedlňuje, preto sa nebojte opýtať! Tí ľudia sú tam pre Vás 🙂

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňovník (t.j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť) je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane (t.j. obci) do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam.

V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani.

Jednoducho povedané:

Ak u vás došlo k zmene v období medzi 2. januárom 2020 a 1. januárom (vrátane) 2021, ste povinný podať DP najneskôr do 31. januára 2021.

Ak si náhodou kladiete otázku, dokedy treba podať DP, ak u Vás došlo k zmene 1. januára 2020, odpoveďou je: že DP malo byť podané do 31. januára 2020.

V prípade, že 31. január pripadne na víkend, posledným dňom na podanie DP je najbližší pracovný deň.

Ak ste nadobudli nehnuteľnosť :

1.   dedením,

2.   dražbou.

V týchto dvoch prípadoch musíte daňové priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Pre podanie DP je  rozhodujúci stav k 1. januáru.

Prehľad dátumov, ktoré rozhodujú o termíne podania DP:

1.   Ak nehnuteľnosť nadobudnete kúpou alebo darom, prípadne Vám nehnuteľnosť ubudne predajom či darovaním – je rozhodujúci dátum povolenia vkladu. To znamená, že kataster prepísal týmto dňom nehnuteľnosť zo starého vlastníka na nového vlastníka (z Katastra nehnuteľností zvyčajne do tridsiatich dní dostanete rozhodnutie, v ktorom tento dátum nájdete).

2.   Ak nehnuteľnosť zdedíte – nie je z pohľadu dane z nehnuteľnosti rozhodujúci dátum povolenia vkladu v katastri, ale dátum nadobudnutia právoplatnosti Osvedčenia (rozhodnutia) o dedičstve. Nachádza sa v ľavom hornom rohu Osvedčenia o dedičstve.

3.   Pri získaní právoplatného stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a rozhodnutia o zmene v užívaní stavby – je rozhodujúci dátum právoplatnosti rozhodnutia, ktorý vyznačí príslušný Stavebný úrad.

4.   Pri ukončení výstavby drobnej stavby – dátum, keď ohlásite ukončenie výstavby drobnej stavby.

5.  Ak nadobudnete nehnuteľnosť v dražbe – je dôležitý dátum nadobudnutia právoplatnosti dražby, alebo deň príklepu schválený súdom.

6.   Pri vzniku užívania napr. záhradky v záhradkárskej osade – dátum, kedy ste sa stali členom združenia, alebo dátum, keď ste kúpili užívateľské práva od predchádzajúceho užívateľa.

7.   Pri majetkovom vysporiadaní manželov po rozvode – dátum povolenia vkladu katastrom.

Špeciálne prípady

Spoluvlastníci – podielové spoluvlastníctvo

– Za nehnuteľnosť v spoluvlastníctve musí podať daňové priznanie každý vlastník s uvedením svojho podielu.

-Môže sa však určiť aj jeden zástupca, ktorý podá daňové priznanie za spoluvlastníkov, túto skutočnosť však musí v daňovom priznaní uviesť.

Manželia – bezpodielové spoluvlastníctvo

-Daňové priznanie k spoločnej nehnuteľnosti podáva len jeden z manželov.

Vlastníci na základe dražby

-Daňové priznania za vydraženú nehnuteľnosť treba podať do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Postup podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive v závislosti od toho, či ide o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu. Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje.

K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne.

Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu.

Výška a spôsob úhrady dane z nehnuteľnosti

Pokiaľ ide o výšku dane, tú Vám vypočíta správca dane na základe sadzieb, ktoré má dané mesto alebo obec schválené vo svojom VZN – Všeobecne záväznom nariadení. Takže, ak si budete chcieť zistiť skôr, koľko budete platiť, skúste internetovú stránku mesta či obce, kde by mali byť všetky VZN, podľa ktorých sa obec riadi.

Pokuty a sankcie

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne ani po výzve alebo až po riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur.

Ak sa potrebujete poradiť, som tu pre vás.

Predtým, ako som sa stala realitnou maklérkou, som bola účtovníčkou. Mám rada prácu s ľuďmi. Táto profesia  je pre mňa veľkou výzvou, nakoľko sa môžem podieľať na výbere tej správnej nehnuteľnosti, ktorá bude znamenať domov ako pre rodiny, tak aj pre jednotlivcov.
 • Kategórie
 • Facebook stránka
 • RE/MAX Attractive Plus

  Sme špičková realitná spoločnosť špecializujúca sa na poradenstvo, predaj, kúpu a prenájom nehnuteľností v Šamoríne a v okolí, od Bratislavy až po Komárno. Náš tím sa skladá z profesionálov, vďaka ktorým sme pre vás ideálnym partnerom pre úspešné zobchodovanie vašej nehnuteľnosti.

   

  Adresa:
  RE/MAX Attractive Plus
  Gazdovský rad 28
  931 01 Šamorín

  Hodiny:
  Pondelok až piatok, 9:00 – 17:00